Ing. Oliver LOHAJ


Oblasti odborného záujmu

Dátová analytika
Machine learning
Jazyky pre dátovú analytiku
Medicínska diagnostika
Použiteľnosť - Usability

O Mne

Som interným doktorandom na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie, Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach v odbore Hospodárska informatika. Mojim školiteľom je prof. Ing. Ján Paralič, PhD. Téma mojej dizertačnej práce je Výskum vybraných vlastností modelov analýzy dát z hľadiska ich použiteľnosti.

  • V roku 2019 som ukončil 1.stupeň štúdia v odbore Hospodárska informatika s bakalárskou prácou na tému Analýza významnosti faktorov ovplyvňujúcich závažnosť kardiovaskulárnych ochorení pod vedením  prof. Ing. Ján Paralič, PhD. 
  • V roku 2021 som ukončil 2.stupeň štúdia v odbore Hospodárska informatika s diplomovou prácou na tému Metódy dátovej analytiky pre analýzu vplyvu faktorov na včasné zachytenie kardiovaskulárneho rizika pod vedením  prof. Ing. Ján Paralič, PhD. 

Výučba v zimnom semestri


Objavovanie znalostí

zimný semester
1. ročník inžinierskeho štúdia

Aplikácie webových technológií

zimný semester
2. ročník bakalárskeho štúdia

Výučba v letnom semestri

Úvod do hospodárskej informatiky

letný semester
1. ročník bakalárskeho štúdia

Publikácie

(2019) Zuzana Pella, Dominik Pella, Ján Paralič and Oliver Lohaj:
Analysis of the significance of factors influencing the severity of cardiovascular diseases
Conference: Data a znalosti & WIKT 2019 At: Košice, pp. 10-11. October 2019, pp. 1-515

(2022) Oliver Lohaj, Zuzana Pella and Ján Paralič:
Data analytics methods for analyzing the impact of factors on early detection of cardiovascular risk
2022 IEEE 20th Jubilee World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics (SAMI), 2022, pp. 249-254
Piscataway (USA) : Institute of Electrical and Electronics Engineers [online]

(2022) Oliver Lohaj:
Aspects of usability in clinical decision support systems
22nd Scientific Conference of Young Researchers (SCYR): proceedings from conference. Košice (Slovakia)
Technical University of Košice, pp. 48-51.

(2022) Oliver Lohaj, Ján Paralič and Martin Stašš:
Use of gamification in the teaching process of solving logistic tasks
ICETA 2022 : 20th Anniversary of IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications :
Proceedings, Piscataway (USA) : Institute of Electrical and Electronics Engineers pp. 382-387 [online].

(2023) Oliver Lohaj:
Measuring usability of decision support system for cardiologists
23rd Scientific Conference of Young Researchers (SCYR): proceedings from conference. Košice (Slovakia)
Technical University of Košice, pp. 37-39.

(2023) Oliver Lohaj, Miroslava Pavlusová, Zuzana Pella and Ján Paralič:
Modeling the influence of factors associated with atherosclerosis
2023 IEEE 21st World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics (SAMI), 2023, pp. 63-68
Piscataway (USA) : Institute of Electrical and Electronics Engineers [online]

(2023) Oliver Lohaj, Ján Paralič and Ján Jevčák:
Meranie aspektov použiteľnosti systémov pre podporu rozhodovania lekárov
Electrical Engineering and Informatics 14 (EEI 14): Proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the
Technical University of Košice .
Košice (Slovakia) : Technical University of Košice pp. 96-101 [CD-ROM].

(2023) Ján Paralič, Michal Kolárik, Zuzana Paraličová, Oliver Lohaj and Adam Jozefík:
Perturbation-based explainable AI for ECG sensor data
Applied sciences. Basel (Switzerland) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute
Vol. 13, no. 3 (2023), pp. 1-13 [online].

(2023) Oliver Lohaj, Ján Paralič, Peter Bednár, Zuzana Paraličová and Matúš Huba:
Unraveling COVID-19 Dynamics via Machine Learning and XAI: Investigating Variant Influence and Prognostic Classification
Machine learning and knowledge extraction. Basel (Switzerland) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute
Vol. 5, no. 4 (2023), pp. 1266-1281 [online].

(2023) Oliver Lohaj, Ján Paralič and Peter Fedačko:
Usability of medical data analysis tool
In: Acta Electrotechnica et Informatica. - Košice (Slovakia): Faculty of electrical engineering and informatics
Vol. 23, no. 4 (2023), pp. 24-29 [print, online]. - ISSN 1335-8243

Projekty

  • APVV-17-0550 (Determinanty zvýšeného kardiovaskulárneho rizika a ich prognostický význam analyzovaný pomocou
    strojového učenia pri diagnostike vysokorizikových jedincov)

  • APVV-20-0232 (Spracovanie a analýza ultrasonografických videozáznamov pomocou umelej inteligencie)

  • VEGA projekt č. 1/0685/21 (Intepretovateľné modely analýzy dát pre podporu rozhodovania)

  • APVV-22-0414 (Multimodálna detekcia prejavov toxického správania v sociálnych médiách)

ŠTUDUJ HOSPODÁRSKU INFORMATIKU!

Dátová analytika, Spracovanie veľkých dát, Mobilné a SMART aplikácie, UX Dizajn, Testovanie, Projektový manažment

Zistiť viacKKUI
FEI
CHI
Top