Ing. Oliver LOHAJ


Oblasti odborného záujmu

Dátová analytika
Machine learning
Jazyky pre dátovú analytiku
Medicínska diagnostika
Použiteľnosť - Usability

O Mne

Som interným doktorandom na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie, Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach v odbore Hospodárska informatika. Mojim školiteľom je prof. Ing. Ján Paralič, PhD. Téma mojej dizertačnej práce je Výskum vybraných vlastností modelov analýzy dát z hľadiska ich použiteľnosti.

  • V roku 2019 som ukončil 1.stupeň štúdia v odbore Hospodárska informatika s bakalárskou prácou na tému Analýza významnosti faktorov ovplyvňujúcich závažnosť kardiovaskulárnych ochorení pod vedením  prof. Ing. Ján Paralič, PhD. 
  • V roku 2021 som ukončil 2.stupeň štúdia v odbore Hospodárska informatika s diplomovou prácou na tému Metódy dátovej analytiky pre analýzu vplyvu faktorov na včasné zachytenie kardiovaskulárneho rizika pod vedením  prof. Ing. Ján Paralič, PhD. 

Výučba v zimnom semestri


Objavovanie znalostí

zimný semester
1. ročník inžinierskeho štúdia

Aplikácie webových technológií

zimný semester
2. ročník bakalárskeho štúdia

Výučba v letnom semestri

Úvod do hospodárskej informatiky

letný semester
1. ročník bakalárskeho štúdia

Publikácie

(2019) Zuzana Pella, Dominik Pella, Ján Paralič and Oliver Lohaj:
Analysis of the significance of factors influencing the severity of cardiovascular diseases
Conference: Data a znalosti & WIKT 2019 At: Košice, 10-11. October 2019, pp. 1-515

(2022) Oliver Lohaj, Zuzana Pella and Ján Paralič:
Data analytics methods for analyzing the impact of factors on early detection of cardiovascular risk
2022 IEEE 20th Jubilee World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics (SAMI), 2022, pp. 249-254

(2022) Oliver Lohaj:
Aspects of usability in clinical decision support systems
22nd Scientific Conference of Young Researchers (SCYR): proceedings from conference. Košice (Slovensko)
Technical University of Košice s. 48-51.

Projekty

  • APVV-17-0550 (Determinanty zvýšeného kardiovaskulárneho rizika a ich prognostický význam analyzovaný pomocou
    strojového učenia pri diagnostike vysokorizikových jedincov)

  • APVV-20-0232 (Spracovanie a analýza ultrasonografických videozáznamov pomocou umelej inteligencie)

  • VEGA projekt č. 1/0685/21 (Intepretovateľné modely analýzy dát pre podporu rozhodovania)

ŠTUDUJ HOSPODÁRSKU INFORMATIKU!

Dátová analytika, Spracovanie veľkých dát, Mobilné a SMART aplikácie, UX Dizajn, Testovanie, Projektový manažment

Zistiť viacKKUI
FEI
CHI
Top